วัดดอกบัว (Lotus Temple or Bahai Temple)
วัดดอกบัว (Lotus Temple or Bahai Temple)

วัดดอกบัว (Lotus Temple or Bahai Temple)

ภูเขาไกรลาส (Greater Kailash)
ภูเขาไกรลาสที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาลอินเดียดีพอสมควร ที่กล่าวเช่นนี้จะเห็นได้จากสภาพบ้านเมืองรอบข้างที่มีความเจริญขึ้นเรื่อย ๆ และสถานที่แห่งนี้มีการสร้างรั้วล้อมรอบเป็นอย่างดีด้วย เมื่อเข้าไปในสถานที่แห่งนี้จะพบกับกองหินกองใหญ่มาก แต่สำหรับผู้เขียนก่อนจะมามีความคิดอยู่ในใจว่าที่แห่งนี้ต้องเป็นสถานที่ที่มีป่ามากและเป็นภูเขาที่สูงเหมือนกับภูเขาทั่ว ๆ ไป แต่ปรากฏว่าพอมาถึงกลับเป็นอีกอย่างคือเป็นภูเขาขนาดย่อม ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คงราว ๆ กับหินกองใหญ่กองหนึ่งเท่านั้น ส่วนที่น่าสนใจคงเป็นเพราะหินกองนี้มีขนาดของก้อนที่ใหญ่และมีก้อนหินบางส่วนที่อยู่ใต้เสาปรำ 4 เสา ซึ่งแต่ก่อนมีอักษรที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงจารึกไว้ แต่ในปัจจุบันอักษรมีความลางเรือนเต็มที กล่าวคือเพราะมีการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เลยทำให้อักษรหายไป ส่วนบรรยากาศรอบข้างภูเขาในวันที่ผู้เขียนไปมีคนอินเดียมากพอสมควร เข้าใจว่าคงเป็นคนละแวกนั้นมาพักผ่อนหย่อนใจ หรือทำกิจกรรมบางอย่าง ซึ่งดูแล้วไม่มีความเหมาะกับสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเลย แต่อาจจะเป็นเพราะผู้คนเหล่านั้นไม่ได้ใส่ใจถึงความสำคัญของสถานที่อีกประการหนึ่ง พวกเขาเองก็ไม่ใช่ศาสนิกชนในศาสนาพุทธด้วย
สถานที่แห่งนี้เรียกว่า “หมู่บ้านกัมมาสธัมมชนบท” เคยเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาสติปัฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิต และธรรม) อยู่ห่างจากตัวเมืองเดลีประมาณ 3 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (National Museum)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้ เป็นอาคารใหญ่ 3 ชั้น หลังเดียว รูปทรงเป็นวงกลม ตรงกลางสุดของอาคารมีรูปปั้นต่าง ๆ ตั้งอยู่เรียงรายจำนวนมาก และด้านในแต่ละชั้นของอาคารจะมีรูปปั้นที่แสดงเกี่ยวกับความเป็นอินเดียในหลาย ๆ ด้าน (ประมาณ 1,500 ชิ้น) ไม่ว่าจะเป็นด้านเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนามีมากเป็นพิเศษ โดยศิลปะของศาสนาพุทธมีมากที่สุดซึ่งก็มากพอ ๆ กับศิลปะในศาสนาฮินดู เฉพาะศาสนาพุทธนั้นมีพระพุทธรูปที่สร้างในพุทธศตวรรษที่ 8 ถึง 16 เป็นจำนวนมาก ศิลปะของศาสนาอิสลามนั้นไม่มีปรากฏรูปเคารพ ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้ในราชวงศ์อิสลาม และที่น่าสนใจคือมีตู้แสดงเกี่ยวกับเครื่องดนตรีมากมายชนิดที่แปลกคือในบรรดาพิณเหล่านั้นมีพิณอยู่ 1 ชิ้นที่มี 3 สายซึ่งดูประหนึ่งว่าเหมือนกับสมัยก่อนจะตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้ามีเทวดามาดีดพิณให้ฟัง โดยเป็นเครื่องหมายเปรียบเทียบให้รู้ว่าสายที่ 1 เป็นสายที่ตึงเกินไป ฟังไม่ไพเราะ ได้แก่ การปฏิบัติที่เข้มงวดเกินไป สายที่ 3 เป็นสายที่หย่อนเกินไป ก็ฟังไม่ไพเราะ ได้แก่ การปฏิบัติที่ย่อหย่อนเกินไป ส่วนสายที่ 2 เป็นสายที่ไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อนเกินไป ได้แก่ การปฏิบัติปานกลางไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปคือปฏิบัติตามทางสายกลางซึ่งได้แก่มรรค 8 นั่นเอง อนึ่ง เฉพาะห้องแสดงงานศิลปะต่าง ๆ นั้นมีจำนวนห้องมากมาย ส่วนชั้นที่ 2 ของพิพิธภัณฑ์มีร้านขายหนังสือและสินค้าทั่วไป ทั้งยังมีห้องแสดงงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะคือมีมณฑปทองคำที่ชาวไทยสร้างแล้วมอบให้อินเดียเพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองกบิลพัสดุ์ตั้งอยู่เป็นตระหง่านสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

ผู้คนทยอยเข้าชมภายในวัดดอกบัว (Lotus Temple or Bahai Temple)

ผู้คนทยอยเข้าชมภายในวัดดอกบัว (Lotus Temple or Bahai Temple)

วัดดอกบัว (Lotus Temple or Bahai Temple)
วัดดอกบัวในศาสนาบาไฮนี้มีอาณาเขตที่กว้างมาก ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 1985 โดยสถาปนิก มร. ฟารินูซ ซาห์บา อนึ่ง เมื่อเข้าไปถึงบริเวณวัดจะพบกับอาคารสำหรับติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลทั่ว ๆ ไป หลังจากนั้นจะเป็นอาคารหลักของศาสนา แต่เมื่อจะเข้าไปที่ในอาคารต้องถอดรองเท้าก่อน เฉพาะเรื่องการถอดรองเท้านี้ ถ้าไปเป็นกลุ่มจะเป็นการดีมาก เพราะรองเท้าที่ถอดไว้จะเต็มถุงกระสอบที่เจ้าหน้าที่ให้มาพอดี แต่ถ้าไปคนเดียว รองเท้าของเราก็จะถูกเก็บรวมไว้ในถุงกระสอบกับคนอื่น ๆ ที่เราไม่รู้จักมักคุ้นซึ่งก็เป็นการยากพอสมควรเมื่อกลับมารับตอนออกจากอาคาร สำหรับอาคารกลางนี้มี 2 ชั้น ชั้นที่ 2 จะเป็นห้องสงบจิตหรือนั่งสมาธิ มีเก้าอี้ให้นั่งจำนวนมาก จุคนได้ประมาณ 1,300 คน การปฏิบัติตามกฏคือห้ามพูดคุยกัน ถ้าเปรียบเทียบกับอาคารทั่วไปแล้ว เฉพาะชั้นนี้จะมีลักษณะเหมือนกับห้องประชุมทั่วไป ส่วนชั้น 1 มีการขายสินค้าเกี่ยวกับศาสนา ได้แก่ โปสเตอร์ หนังสือหรือซีดี และมีสระน้ำ 9 สระ ล้อมรอบ โดยภาพรวมแล้ว อาคารหลังนี้สร้างเป็นวงกลม มีกลีบดอกบัว 45 กลีบ

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้