เวลาประเทศโอมาน
เวลา ประเทศโอมาน

ดูเวลาประเทศโอมาน

ประเทศโอมาน (Oman) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “รัฐสุลต่านโอมาน” ในอดีตที่นี่เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษก่อนจะได้รับอิสรภาพกลับคืนมาในปี ค.ศ. 1951 มีรูปแบบการปกครองโดยยึดนโยบายอนุรักษ์นิยม ปิดกั้นประเทศอย่างโดดเดี่ยวจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1970 ได้มีการทำรัฐประหารโดยไม่มีการนองเลือด มีการสนับสนุนสวัสดิการของประชาชน เริ่มมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตที่เคยห่างหายไป

ที่ตั้งของประเทศโอมาน
ประเทศโอมานตั้งตัวอยู่บนผืนแผ่นดินของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณชายฝั่งคาบสมุทรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ พรมแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทางทิศตะวันตกติดต่อกับซาอุดิอาระเบีย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับเยเมน และยังมีส่วนของชายฝั่งบนทะเลอาหรับทางทิศตะวันออกและใต้ นอกจากนั้นบางส่วนยังมีพื้นที่อยู่ในเขตแดนของอ่าวโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกด้วย

ภูมิประเทศของโอมาน
ประเทศโอมานมีพื้นที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและทะเลทราย ส่วนของชายฝั่งมีพื้นที่เป็นแนวยาวประมาณ 2,092 กิโลเมตร ส่วนของภูเขาสูงมีจุดเชื่อมต่อกับเยเมนและชายฝั่งอ่าวโอมาน บางส่วนของพื้นที่เป็นที่ราบ ในหลายๆ จุดของอ่าวโดยเฉพาะในส่วนทางทิศตะวันออกของประเทศ พบเกาะสำคัญๆ ที่พอจะมีชื่อเสียงอย่าง เกาะมาสิราห์และกลุ่มเกาะคูเรีย มาเรีย

ภูมิอากาศของโอมาน
ภูมิอากาศของที่นี่ถูกแบ่งออกเป็น 2 เขตด้วยกันนั่นก็คือ เขตกึ่งทะเลทรายร้อนแห้งแล้งและอบอุ่นแห้งแล้ง ปรากฏอยู่ตามแถบภูเขาสูงบริเวณชายฝั่งโอมาน และเขตทะเลทรายร้อนแห้งแล้งจนถึงแล้งจัดตลอดทั้งปี ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของประเทศ

เขตเวลามาตรฐานของโอมาน
– ประเทศโอมานใช้เขตเวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +4 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเวลาไปตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือ GST – Gulf Standard Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากเวลาของประเทศไทย เวลาในประเทศโอมานเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 3 ชั่วโมง

ดูเวลาประเทศโอมานขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้