เวลาประเทศลาว
ประเทศลาว

ประเทศลาว

ประเทศลาว (Laos) มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีพรมแดนในทางตอนเหนือติดกับประเทศจีน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศพม่า ทางทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม ทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศกัมพูชา และในทางทิศตะวันตกมีพรมแดนติดกับประเทศไทยโดยมีแม่น้ำโขงไหลกั้นขวางเป็นบางช่วง ประเทศลาวนับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเล และมีพื้นที่ของประเทศทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศของลาว
ประเทศลาวแบ่งลักษณะภูมิประเทศออกเป็น 3 เขต ดังนี้
– เขตภูเขาสูง อยู่ในเขตทางภาคเหนือของประเทศ โดยเป็นพื้นที่ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1,500 เมตรขึ้นไป
– เขตที่ราบสูง พื้นที่ราบสูงนี้ปรากฏพบตั้งแต่ทิศตะวันออกเฉียงใต้แห่งที่ราบสูงเมืองพวน ไปจนกระทั่งถึงเขตของชายแดน โดยมีพื้นที่สูงเหนือกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1,000 เมตร
– เขตที่ราบสูง เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด สำหรับในเขตพื้นที่ทั้ง 3 เขต อีกทั้งยังนับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่มีประโยชน์สำคัญต่อประเทศอีกด้วย โดยมีลักษณะเป็นที่ราบซึ่งอยู่ตามแนวฝั่งของแม่น้ำโขงและแม่น้ำสายต่างๆ

ภูมิอากาศของลาว
ประเทศลาวมีลักษณะภูมิอากาศซึ่งเป็นเขตร้อน มีลมมรสุมหากแต่ไม่มีลมพายุพัดผ่านเข้ามา ในเขตภูเขาของทางภาคเหนือและพื้นที่ซึ่งเป็นเขตเทือกเขานั้น จะมีลักษณะภูมิอากาศซึ่งเป็นแบบกึ่งร้อนกึ่งหนาว มีอุณหภูมิสะสมเฉลี่ยประจำปีสูง 15-30 องศาเซลเซียส อีกทั้งยังพบความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิในตอนกลางวันและกลางคืนซึ่งมีประมาณ 10 องศาเซลเซียส

เขตเวลามาตรฐานประเทศลาว
– ใช้เวลามาตรฐานแบบ UTC/GMT +7 ชั่วโมง
– ไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาตามฤดูกาล
– ตัวย่อเขตเวลาคือ ICT – Indochina Time
– เวลาในประเทศลาวเดินเท่ากันกับเวลาในประเทศไทย

ดูเวลาประเทศลาวขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้