เวลาประเทศลัตเวีย
ริกา ลัตเวีย

ริกา ลัตเวีย

ประเทศลัตเวีย (Latvia) มีชื่อเรียกในทางการว่า สาธารณรัฐลัตเวีย (Republic of Latvia) เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปเหนือ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ 2 รัฐบอลติก นั่นก็คือ ทางทิศเหนือติดต่อกับประเทศเอสโตเนีย ทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศลิทัวเนียและประเทศเบลารุส ทางทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศรัสเซีย ส่วนทางทิศตะวันตกนั้นติดต่อกับประเทศสวีเดน เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย มีชื่อว่า กรุงรีกา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองที่อยู่ในกลุ่มรัฐบอลติก

ภูมิประเทศของลัตเวีย
ลักษณะภูมิประเทศของลัตเวียโดยพื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณ์สลับกับเนินสูงซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ำสายเล็กหลายสาย ส่วนแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลผ่านประเทศลัตเวียก็คือ แม่น้ำเวสเทิร์นดวินา ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่หลายแห่ง มีทะเลสาบมีมากกว่า 3,000 แห่ง ในส่วนของป่าไม้มีพื้นที่ประมาณ 2 ใน 5ของประเทศ แต่การพัฒนาทรัพยากรป่าไม้กลับลดลง

ภูมิอากาศของลัตเวีย
ลักษณะภูมิอากาศของลัตเวียเป็นแบบชายทะเล ซึ่งมีความชื้นแฉะ และในช่วงฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิปานกลาง

เขตเวลามาตรฐานของลัตเวีย
– ประเทศลัตเวียใช้เวลามาตรฐานแบบUTC/GMT +2 ชั่วโมง
– เวลาที่ใช้ปรับตามฤดูกาลคือ +1 ชั่วโมง
– ชดเชยเวลาตามเขตแบ่งเวลาปัจจุบันแบบ UTC/GMT +3 ชั่วโมง
– ตัวย่อเขตเวลาที่ใช้คือ EEST –  Eastern European Summer Time
– เมื่อเทียบระยะเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทย เวลาในประเทศลัตเวียเดินช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 4 ชั่วโมง

การปรับเวลาไปตามฤดูกาลนั้น ประเทศลัตเวียจะเริ่มปรับเวลาขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ในช่วงเวลา 03:00 น. ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานท้องถิ่นและนาฬิกาจะถูกปรับเลื่อนไปข้างหน้า 1ชั่วโมงสำหรับเวลา 04:00 น. หลังจากนั้นกำหนดการในการปรับเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงตามฤดูกาล โดยจะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 ในช่วงเวลา 04:00น. ซึ่งตรงกับเวลากลางวันท้องถิ่น นาฬิกาจะถูกปรับไปข้างหลัง 1 ชั่วโมงสำหรับเวลา 03:00 น.

เวลาประเทศลัตเวียขณะนี้

เทียบเวลาประเทศไทยขณะนี้